Ngọc rồng Online - TẦM TRUNG

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Đăng ký
Bông tai
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 315,000 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Xay da
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 450,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 350,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xay da
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 560,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 800,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 140,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xay da
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 280,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xay da
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 400,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 140,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Na mek
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 385,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Na mek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 550,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 490,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xay da
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 700,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 210,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xay da
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 420,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xay da
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 600,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 420,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 600,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,900,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Na mek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 7,000,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,400,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Na mek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,000,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,750,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,190,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xay da
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 1,700,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 3,850,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Na mek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 5,500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,120,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 1,600,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,190,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xay da
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 1,700,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,050,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 1,500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,750,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xay da
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,500,000 VNĐ