Ngọc rồng Online - SHOP VẬT PHẨM NRO

Lâu Lâu Có 1 Số Đồ Đăng Lên Bán Anh Em Ủng Hộ EM nghe
Đừng Quên Mua Acc Tại Shop Đó Nghe !!!

Mã Số
Giá
Trạng thái
Hành tinh
Server
Đăng ký
Vật phẩm
Loại đồ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 70,000 VNĐ
Hành tinh: Trái đất
Server: 5 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Hành tinh: Trái đất
Server: 7 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 154,000 VNĐ
Hành tinh: Trái đất
Server: 7 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 220,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 245,000 VNĐ
Hành tinh: Xay da
Server: 1 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 140,000 VNĐ
Hành tinh: Xay da
Server: 3 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 140,000 VNĐ
Hành tinh: Na mek
Server: 3 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 119,000 VNĐ
Hành tinh: Xay da
Server: 2 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 170,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 525,000 VNĐ
Hành tinh: Xay da
Server: 4 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 750,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 105,000 VNĐ
Hành tinh: Trái đất
Server: 2 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 154,000 VNĐ
Hành tinh: Xay da
Server: 1 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 220,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 147,000 VNĐ
Hành tinh: Xay da
Server: 3 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 210,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 140,000 VNĐ
Hành tinh: Trái đất
Server: 2 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 245,000 VNĐ
Hành tinh: Xay da
Server: 2 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 245,000 VNĐ
Hành tinh: Na mek
Server: 2 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 245,000 VNĐ
Hành tinh: Trái đất
Server: 2 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 245,000 VNĐ
Hành tinh: Xay da
Server: 2 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 245,000 VNĐ
Hành tinh: Na mek
Server: 2 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 245,000 VNĐ
Hành tinh: Trái đất
Server: 2 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 245,000 VNĐ
Hành tinh: Trái đất
Server: 2 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 245,000 VNĐ
Hành tinh: Trái đất
Server: 2 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ