Ngọc rồng Online - SHOP VẬT PHẨM NRO

AE MUA XONG GD Đồ Vào Acc Chính Or GD Qua Acc Khác Dùm Kòi Nhé, Tránh việc mất mát ae đổ oan cho shop

Mã Số
Giá
Trạng thái
Hành tinh
Server
Đăng ký
Vật phẩm
Loại đồ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 385,000 VNĐ
Hành tinh: Trái đất
Server: 2 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 550,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 157,500 VNĐ
Hành tinh: Trái đất
Server: 2 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 225,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 133,000 VNĐ
Hành tinh: Trái đất
Server: 2 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 190,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 87,500 VNĐ
Hành tinh: Na mek
Server: 2 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 125,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 84,000 VNĐ
Hành tinh: Na mek
Server: 4 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 140,000 VNĐ
Hành tinh: Xay da
Server: 2 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 98,000 VNĐ
Hành tinh: Trái đất
Server: 2 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 140,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 105,000 VNĐ
Hành tinh: Xay da
Server: 2 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 196,000 VNĐ
Hành tinh: Xay da
Server: 2 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 280,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 77,000 VNĐ
Hành tinh: Xay da
Server: 2 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 110,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 189,000 VNĐ
Hành tinh: Xay da
Server: 2 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 270,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 112,000 VNĐ
Hành tinh: Xay da
Server: 3 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 160,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 84,000 VNĐ
Hành tinh: Trái đất
Server: 3 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 140,000 VNĐ
Hành tinh: Xay da
Server: 3 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 196,000 VNĐ
Hành tinh: Trái đất
Server: 3 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 280,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 175,000 VNĐ
Hành tinh: Xay da
Server: 7 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 250,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 105,000 VNĐ
Hành tinh: Na mek
Server: 7 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 224,000 VNĐ
Hành tinh: Na mek
Server: 7 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 320,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 175,000 VNĐ
Hành tinh: Xay da
Server: 7 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 250,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 294,000 VNĐ
Hành tinh: Na mek
Server: 7 Sao
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 420,000 VNĐ